جدول اندازه گيري
 


 

روش اندازه گيري بالا تنه

۱-کمر:نواري به دور گودترين قسمت بدن به طور عادي ببندين و اين را اندازه بگيرين

(اين نوار کمک ميکنه خيلي راحت تر اندازه گيري کنين)

۲-سينه:برجسته ترين قسمت سينه را اندازه بگيرين.

متر در جلو يا پشت خط سينه حالت افتادگي يا کشش نداشته باشد

۳-باسن: پهن ترين و برجسته ترين قسمت بدن در پايين خط کمر را اندازه بگيرين

متر حالت کشش يا افتادگي نداشته باشد

۴-بالا تنه پشت: در قسمت پشت بدن از مهره ي بر جسته ي گردن تا خط کمر

 (همون بندي که بسته بودين)را اندازه بگيرين

۵-بالا تنه جلو:از سر شانه تا خط کمر را به طوري که متر از روي برجسته ترين سمت سينه بگذرد

اندازه بگيرين

۶-کارور پشت:از استخوان برجسته ي پشت گردن حدود ۱۴ سانتيمتر پايين آمده و به طور افقي تا محل

افتادن دست ها را اندازه بگيريد.

۷- کارور جلو: از گودي گردن حدود ۷ سانتيمتر پايين آمده و به طور افقي محل افتادن دست ها را

اندازه بگيريد.

۸- سرشانه : از خط گردن تا استخوان سرشانه را اندازه بگيريد

۹-گردن: دور گردن را از گودي گردن به طور کامل اندازه بگيريد.

۱۰-بلندي کف حلقه آستين(گودي حلقه آستين): از خط گردن پشت به صورت عمود اندازه  بگيريد

بطوريکه خط افقي از زير دست ها يا زير بغل مي آيد اين اندازه ها را قطع کند

(۲ تا ۳ سانت بالاتر از خط سينه)

۱۱-بلندي باسن: از خط کمر تا برجسته ترين قسمت باسن را در فاصله وسط پشت  و پهلو اندازه بگيريد

۱۲-پهنا يا عرض ساسون: به اندازه ي استاندار جدول

۱۳- بلندي دامن : از خط کمر تا محل دلخواه

۱۴-حقه آستين :اندازه حلقه ي آستين را از روي حلقه ي بالا تنه مورد نظر با استفاده از

 خطکش منحني يا متر ايستاده اندازه گيري کنيد

۱۵-بلندي آستين:براي اندازه گيري بلندي آستين کف دست را روي بر آمدگي باسن قرار دهيد

از انتهاي شانه روي استخوان آرنج تا استخوان برجسته ي مچ را اندازه بگيريد.

۱۶-بازو: همانطور که دست روي بر آمدگي باسن قرار دارد برجسته ترين قسمت بازو را اندازه بگيريد

۱۷-مچ:مچ را به طور آزاد اندازه بگيريد متر به دور دست بچرخد

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------